Powiadomienia Wiadomości Edytuj profil Wyloguj

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego NEED4GIFTS

 

Rozdział 1. Warunki Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego NEED4GIFTS określając wzajemne prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz jego Administratora.

2. Właścicielem serwisu internetowego NEED4GIFTS dostępnego pod adresem www.need4gifts.com jest firma STUDIO 3D Jerzy Włodarski posiadająca wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze 6410-921 oraz nr REGON: 340495917 i NIP: 9561627209.

3. Przedmiotem działalności Portalu jest świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną szczegółowo opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 2. Definicje

1. Administrator - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu wszystkim Użytkownikom.

2. Baza Danych - zbiór danych, zgromadzonych przez Administratora, zawierający m.in. prywatne dane Użytkowników i udostępniany Użytkownikom przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Grupa Znajomych - Znajomi pogrupowani w grupy w zależności od pokrewieństwa, zależności służbowych i innych kryteriów, o których decyduje Użytkownik.

4. Imprezy - wydarzenie założone w serwisie przez Użytkownika w celu organizacji spotkania, zaproszenia Znajomych i udostępnienia Listy życzeń.

5. Okoliczności - wydarzenia wynikające z podanych w Profilu dat, jak urodziny, imieniny i rocznica ślubu.

6. Konto - przestrzeń w serwisie, udostępniona przez Administratora Użytkownikowi, przez którą dokonuje on wprowadzania oraz zarządzania danymi oraz korzysta z usług świadczonych przez Administratora.

7. Lista życzeń - zestawienia prezentów, tworzone przez Użytkowników.

8. Serwis - serwis internetowy NEED4GIFTS występujący pod adresem internetowym www.need4gifts.com świadczący Sklepom prezentację oferty produktowej, a Użytkownikom przeglądania ofert i ewentualne wykorzystywanie ich do tworzenia Listy życzeń.

9. Panel sklepowy - aplikacja internetowa umożliwiająca administrowanie Informacjami handlowymi, dostępna dla Sklepu w Serwisie   po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca zarządzanie Ofertą produktową i informacją o firmie.

9. Profil - strona Użytkownika zawierająca podstawowe dane o Użytkowniku.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, aktualizowany i dostępny pod adresem www.need4gifts.com

11. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, zgodnie z warunkami Regulaminu.

12. Użytkownik - osoba, która akceptując warunki Regulaminu założyła konto w Serwisie.

13. Znajomi - Użytkownicy Serwisu, którzy przyjęli zaproszenie innych Użytkowników do grona znajomych bądź sami zaprosili Użytkowników do grona znajomych i uzyskali od nich akceptację.

14. Sklep - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

15. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Sklepu, która polega na odpłatnym udostępnianiu i reklamie Oferty produktowej Sklepu w Serwisie internetowym na warunkach niniejszego Regulaminu.

16. Oferta produktowa – produkty oferowane przez Sklep w Serwisie za pomocą Panelu administracyjnego.

17. Pliki danych - pliki elektroniczne w formacie określonym w instrukcji integracji pozwalający Sklepom na przekazanie Oferty produktowej w celu jej prezentacji w Serwisie.

18. Stawka za Kliknięcie – kwota za przekierowanie Użytkownika do Sklepu, której wysokość ustala Sklep.

19. Transakcyjność - stosunek liczby transakcji do przesłanego ruchu.

 

Rozdział 3. Warunki Techniczne korzystania z Serwis
1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, wraz z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

Rozdział 4. Użytkowanie i możliwość usunięcia konta

1. Administrator umożliwia Użytkownikom wypełnienie Profilu podstawowymi danymi o sobie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, data imienin, miejsce zamieszkania itd., które pozwolą Znajomym odnaleźć Znajomego.

2. W Serwisie jest możliwe tworzenie i zarządzanie Listami życzeń. Zarządzanie Listami Prezentów może polegać na dodawaniu i kasowaniu Prezentów, przyporządkowaniu Prezentów do Imprez oraz Grup Znajomych itp.

3. Listy życzeń mogą być udostępniane publicznie lub tylko dla Znajomych.

4. Grono Znajomych można powiększyć poprzez zaproszenie znajomych przez Facebook, Google Plus bądź wysłanie emaila. Do grona Znajomych możesz dołączyć akceptując otrzymane zaproszenie.

5. Serwis ułatwia organizację spotkań poprzez zakładanie Imprez i zapraszanie Znajomych.

6. W związku z Okolicznościami oraz założonymi Imprezami jest możliwość wysłania Znajomemu życzeń okolicznościowych z okazji urodzin, imienin, rocznicy ślubu itd.

7. Wszystkie dane Użytkownika można udostępniać na 3 poziomach poufności: 1)wszystkim użytkownikom Internetu, 2) tylko Znajomym, 3) widoczne tylko przez właściciela Konta.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu NEED4GIFTS. Konto można usunąć w Profilu. Po usunięciu konta wszystkie dane wrażliwe są usuwane z Serwisu. Oto adres mailowy do kontaktu portal@need4gifts.com.

9. Administrator upoważniony jest do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym z powodu notorycznego niestosowania się do zasad zawartych w Regulaminie, a w szczególności tworzenie i wysyłanie treści niezgodnej z prawem, a także treści szkalujące innych użytkowników jak i rozpowszechnia treści pornograficznych.

10. Administrator upoważniony jest do usuwania z Konta Użytkownika treści i materiałów graficznych mających charakter obraźliwy, bezprawny, nieprawdziwy, propagujących przemoc lub nienawiść, naruszających normy moralne lub obyczajowe.

 

Rozdział 5. Zobowiązania

1. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Akceptując Regulamin Użytkownik deklaruje, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

b. dane w formularzu są zgodne ze stanem rzeczywistym i są w pełni prawdziwe.

c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu należytego wykonywania przez Administratora usług wynikających z niniejszej Umowy.

d. zezwala na wykorzystywanie przez Administratora, a w szczególności na publikację wizerunku umieszczonego w Portalu w celu należytego wykonywania przez Administratora usług wynikających z niniejszej Umowy.

e. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji dotyczących funkcjonowania Portalu.

f. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Konta dla celów komercyjnych, w szczególności poprzez wyświetlanie na stronach Portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

g. zobowiązuję się nie używać jakichkolwiek narzędzi służących blokowaniu przesyłania lub wyświetlania treści o charakterze komercyjnym.

3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a. powstrzymania się od tworzenie i wysyłanie treści niezgodnej z prawem, dobrym smakiem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego, w tym obrażających użytkowników i inne osoby oraz nakłaniających do nienawiści.

b. nienaruszania praw autorskich osób trzecich. Dotyczy to wszelkich elementów zamieszczonych w serwisie, m.in. tekstów, zdjęć, grafik, itp.

c. powstrzymania się od publikacji reklam i nierozsyłania spamu.

d. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta.

e. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Rozdział 6. Odpowiedzialność i Reklamacje

1. Administrator zobowiązuje się świadczyć Użytkownikowi usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie z należytą starannością, zapewniając wysoki standard świadczonych usług.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby serwis działał prawidłowo, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją użytkowników i osób trzecich oraz za zdarzenia bezpośrednio niezależne od niego.

3. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody, które mogą powstać w związku z nienależytym funkcjonowaniem systemu informatycznego lub za szkody powstałe w wyniku działania innych osób w Portalu.

4. Administrator zobowiązuje się usuwać wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu niezwłocznie, jak będzie to możliwe z punktu widzenia logistycznego i technicznego, po ich wykryciu lub powiadomieniu o nich przez Użytkownika (Reklamacja).

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników na ich Kontach, w szczególności za treści związane z umieszczanymi przez Użytkownika łączami (linkami) do innych stron i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści ani skutki wywołane przez uaktywnienie danego łącza.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za nie otrzymanie przez nich Prezentu, dostarczenie Prezentu pod zły adres przez osoby trzecie i skutki wynikające z użytkowania Prezentu.

7. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za sytuacje wynikające z udostępnienia przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.

8. Administrator nie odpowiada za skutki wykorzystania przez użytkowników i inne osoby materiałów i informacji uzyskanych przy pomocy serwisu, w tym również materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem usług odpłatnych serwisu.

9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Indywidualnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.need4gifts.com

2. Administrator upoważniony jest do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z dniem pojawienia się ich na stronie www.need4gifts.com

3. Właściwym dla oceny praw i obowiązków wynikających z Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.