Powiadomienia Wiadomości Edytuj profil Wyloguj

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio 3D Jerzy Włodarski, ul.Żmudzka 10 lok. 21, 85-028 Bydgoszcz.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy. (Realizacja składanych zamówień i sprzedaż towarów).
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób zainteresowanych, a ich zakres obejmuje (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe, adres, telefon, email, a także wizerunek w przypadku realizacji zamówień wymagających wizerunku)
 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi jedynie działającemu na zlecenie administratora w przypadku oraz zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy. Odbiorcami takimi mogą być:
  1. firmy będące podwykonawcą w ramach realizacji powierzonego zadania niezbędnego do wykonania umowy
  2. dostawcy usług elektronicznych / informatycznych (sklep internetowy, hosting)
  3. biuro usług księgowych, prawnych, windykacyjnych
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
 9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. do sprostowania, poprawienia danych 3. do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 4. do ograniczenia przetwarzania 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Do kontaktu w celu realizacji powyższych praw służy adres mailowy portal@need4gifts.com.
 12. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.